Onze Producten Onze Auto’s Onze Voorbeelden Onze Organisatie Vragen

VOORWAARDEN EN PRIVACYVERKLARING ONZEAUTO B.V. - 18 JUNI 2018

OnzeAuto B.V., kortweg OnzeAuto, stimuleert en ondersteunt het delen van elektrische auto’s. Hieronder kun je lezen welke voorwaarden verbonden zijn aan het gebruik van de website van OnzeAuto, het leasen van de auto, de verschillende opties voor het laden van de auto, en het dagelijks gebruik van de deeloplossing van OnzeAuto ten behoeve van het reserveren, openen en sluiten van de auto, het administreren en verrekenen van de ritten.

DE WEBSITE - ORIËNTEREN OP EEN ELEKTRISCHE DEELAUTO EN OPLAADPUNT

Via de website www.onzeauto.com kun je je als particulier of ondernemer oriënteren op mogelijkheden om een elektrische auto te leasen en vervolgens te delen. De informatie op de website is zorgvuldig samengesteld, zodat je een goed beeld krijgt van de praktische mogelijkheden, in combinatie met een nauwkeurige raming van de totale kosten per gebruiker.

Als onderdeel van deze oriëntatie kun je beginnen met het samenstellen van een groep met andere gebruikers, en vrijblijvend een offerte aanvragen voor het leasen van één of meer auto's naar keus, als zakelijke of als particuliere gebruiker. Daarbij kun je aangeven van welke optie(s) je gebruik wenst te maken voor het laden van de auto.

DE AUTO EN DE VERZEKERING

OnzeAuto vraagt op basis van je offerte-aanvraag aan haar partner LeasePlan om een voorstel op te stellen voor het leasen van een elektrische auto. LeasePlan zal in maximaal 5 werkdagen een voorstel uitwerken, waarbij nader overleg met de aspirant hoofdgebruiker kan plaatsvinden om specifieke wensen en omstandigheden te bespreken.

In dit voorstel zijn ook de lease- en verzekeringsvoorwaarden van LeasePlan bijgesloten. Leaseplan maakt voor deze leasevoorwaarden onderscheid tussen Private Lease and Business Lease contracten. De Private Lease contracten zijn verbonden aan het Private Lease Keurmerk.

LeasePlan geeft toestemming voor het delen van de leaseauto via OnzeAuto, en daarmee is de auto ook verzekerd. In de verzekeringsvoorwaarden gelden enkele vanzelfsprekende uitsluitingen, zoals schade bij gebruik van alcohol of doorrijden na een ongeval. Lees de verzekeringsvoorwaarden daarom goed door.

Onder bepaalde omstandigheden kan Leaseplan de toestemming voor het delen van de auto met één of meerdere gebruikers intrekken, bijvoorbeeld bij ongeoorloofd gedrag van een gebruiker van de auto. De voorwaarden die hierop betrekking hebben, staan vermeld in de gebruiksvoorwaarden tussen hoofdgebruiker en gebruiker. Als dit zich voordoet, dan zal Leaseplan dit duidelijk meedelen. In dat geval vervalt de verzekering bij gebruik door voornoemde gebruiker(s), en ben je als hoofdgebruiker volledig aansprakelijk. Je kunt het delen met de betreffende gebruiker eenvoudig stopzetten via de beheersoftware van OnzeAuto.

De leasenemer is voor Leaseplan altijd de partij die aansprakelijk is voor schades en boetes. In de gebruiksvoorwaarden tussen hoofdgebruiker en gebruiker staat vermeld hoe schades en boetes, veroorzaakt door gebruikers, op die gebruikers verhaald worden.

Acceptatie van de aanbieding van Leaseplan vindt plaats door ondertekening van het leasecontract.

HET OPLAADPUNT EN LAADPAS

Als je in je offerte-aanvraag hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in een oplaadpunt, dan zal OnzeAuto daarvoor in samenwerking met Ecotap, leverancier van oplaadpunten, een voorstel doen. Voor de installatie vindt eventueel overleg plaats tussen Ecotap en de hoofdgebruiker over lokale omstandigheden. Er wordt gestreefd naar een standaardoplossing, maar als dit vanwege specifieke omstandigheden niet mogelijk is, wordt tegen een meerprijs, een passend voorstel uitgewerkt. De meerkosten ten opzichte van de standaardoplossing worden direct in rekening gebracht bij de hoofdgebruiker.

Onder ‘standaard omstandigheden’ wordt verstaan dat het laadpunt tegen een muur kan worden gemonteerd in redelijke nabijheid van de meterkast, er geen graafwerkzaamheden hoeven te worden verricht en de installatie met toestemming van de hoofdgebruiker kan worden uitgevoerd.

Voor de standaardoplossing geldt een gebruiksperiode van 60 maanden met een daarvoor overeengekomen maandelijks huurtarief. Gedurende deze periode blijft het laadpunt eigendom van Ecotap, waarbij volledige garantie is verzekerd. Na afloop van 60 maanden is het oplaadpunt geheel eigendom van de hoofdgebruiker, en kan daarna naar verwachting nog jaren gebruikt worden. De hoofdgebruiker kan desgewenst vanaf dat moment gebruik blijven maken van de diensten van Ecotap, voor gebruik van de laadpas inclusief roaming en 24/7 helpdesk.

Er wordt een gratis laadpas aangeboden, waarmee de auto in binnen- en buitenland kan worden geladen. De kosten worden automatisch verrekend met de hoofdgebruiker. De hoofdgebruiker registreert zichzelf daartoe via de website van Ecotap.

Als het gebruiksrecht van het laadpunt voortijdig wordt opgezegd, of betaling achterwege blijft, vervalt het gebruiksrecht. Ecotap zal het laadpunt dan terughalen, en hiervoor kosten in rekening brengen. De laadpas(sen) worden gedeactiveerd, zonder verdere schadevergoeding door Ecotap of OnzeAuto. Als het laadpunt niet verwijderd kan worden, is hoofdgebruiker een schadevergoeding aan OnzeAuto verschuldigd ter hoogte van de resterende maandtermijnen.

Ecotap levert 24x7 ondersteuning op het gebruik van het laadpunt en de laadpas.

Acceptatie van de aanbieding voor laadpunt en/of laadpas vindt plaats door ondertekening van de overeenkomst.

HET AUTODELEN

OnzeAuto stuurt op basis van je offerte-aanvraag een voorstel naar de hoofdgebruiker voor het delen van de elektrische auto, bestaande uit de daarvoor vereiste hardware, software en services. Hiermee kunnen gebruikers de auto reserveren, openen en sluiten en kan de hoofdgebruiker de ritten administreren en verrekenen. In samenwerking met haar partner WeGo levert OnzeAuto 24x7 ondersteuning bij het delen van de auto.

De kosten van de hardware, software en services voor het delen van de auto worden maandelijks door OnzeAuto in rekening gebracht. Daardoor heeft de hoofdgebruiker géén eenmalige kosten of investeringen.

De overeenkomst voor het delen van de auto wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door de hoofdgebruiker op elk moment worden opgezegd, met een opzegtermijn van de lopende kalendermaand plus 2 kalendermaanden. De overeenkomst eindigt altijd bij aflopen van de leaseperiode van de auto.

Onze partner WeGo zal de vereiste hardware inbouwen en gedurende de looptijd van de overeenkomst onderhouden. Hierop is gedurende deze looptijd garantie van kracht.

Bij opzegging van de overeenkomst of beëindiging van het leasecontract zal onze partner WeGo de hardware ook weer uitbouwen. De hoofdgebruiker zal hiervoor met OnzeAuto een afspraak maken, minimaal drie weken voordat de auto bij leasemaatschappij wordt ingeleverd. Als de hoofdgebruiker zich hier niet aan houdt, wordt € 150, ex btw in rekening gebracht. De box zal vanaf het einde van de looptijd van de deelovereenkomst niet meer functioneren.

Werkzaamheden aan de hardware mogen uitsluitend en alleen met goedkeuring door OnzeAuto plaatsvinden, en uitsluitend door via OnzeAuto goedgekeurde installateurs. Bij afwijking van deze regel vervalt de garantie, en wordt de dienstverlening (het delen van de auto) onmiddellijk beëindigd. De hoofdgebruiker is in dit geval 250 euro, ex BTW schadevergoeding verschuldigd aan OnzeAuto. Daarnaast houdt OnzeAuto de hoofdgebruiker aansprakelijk voor eventuele schade aan de auto zelf.

Bepaalde functionaliteiten zijn afhankelijk van het aanwezig zijn van een gps-signaal. Daarbij valt o.a. te denken aan een exacte locatiebepaling van het voertuig. Dit gps-signaal valt buiten de invloedsfeer van OnzeAuto.

Bij de inrichting van de deel-software zal OnzeAuto gebruik maken van de door hoofdgebruiker beschikbaar gestelde informatie over de gebruikers, de auto’s en de te gebruiken tarieven. De deelapp is vrij te downloaden in de app store van Android of Apple. Met behulp van een door OnzeAuto verstrekte handleiding kan de hoofdgebruiker zelf de gegevens van gebruikers aanvullen, wijzigen, gebruikers verwijderen of toevoegen.

Aanvullende, incidentele of bijzondere advieswerkzaamheden - al dan niet met inschakeling van specialisten - zullen apart in rekening worden gebracht. Deze aanvullende werkzaamheden zullen uitsluitend worden uitgevoerd nadat hoofdgebruiker hiertoe expliciet een afzonderlijke opdracht heeft verstrekt.

De hoofdgebruiker kan extra diensten afnemen van OnzeAuto, zoals het plaatsen van een auto in een groep. Voor zover mogelijk zullen de kosten van deze diensten in maandelijkse termijnen in rekening worden gebracht. OnzeAuto zal de hoofdgebruiker op de hoogte houden van mogelijke nieuwe diensten, inclusief de bijbehorende condities.

Acceptatie vindt plaats door ondertekening van de overeenkomst met OnzeAuto.

DE AUTO MET ELKAAR DELEN

De hoofdgebruiker sluit met elk van de gebruikers van de deelauto een gebruikersovereenkomst. De hoofdgebruiker ontvangt hiertoe van OnzeAuto een standaard formulier, waarin de gegevens van de hoofdgebruiker en de gebruiker worden opgenomen, plus de geldende tariefafspraken voor het gebruik van de deelauto.

Daarnaast vermeldt de overeenkomst standaard afspraken voor het gebruik van de auto. Wij raden de gebruikers aan het formulier en de bijbehorende voorwaarden goed door te nemen, en eventuele onduidelijkheden met de hoofdgebruiker te bespreken.

De hoofdgebruiker verrekent de kosten met alle gebruikers, daarbij ondersteund door de deel-software van OnzeAuto. Deze software registreert de gereden kilometers en gereserveerde of de gereden tijd, indien dit langer is. De hoofdgebruiker stuurt op basis daarvan aan het eind van elke kalendermaand een betaalopdracht / factuur naar de gebruikers, met verzoek tot betaling.

OnzeAuto biedt de hoofdgebruiker de mogelijkheid om de facturatie en de incasso van de gebruikersbijdragen als dienst van OnzeAuto af te nemen. De hoofdgebruiker hoeft deze administratieve handelingen dan niet zelf uit te voeren. Als een incasso niet slaagt, dan wordt dat aan de hoofdgebruiker gemeld.

Elke gebruiker ontvangt automatisch na afloop van de maand een overzicht met het gebruik van de deelauto en de verschuldigde betalingen.

Acceptatie vindt plaats door ondertekening van de gebruikersovereenkomst door hoofdgebruiker en de gebruiker.

ALGEMEEN

Voor de betaling voor de diensten van OnzeAuto geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

Voor de diensten van OnzeAuto geldt een directe en beperkte aansprakelijkheid, waarvoor OnzeAuto is verzekerd. OnzeAuto is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, en OnzeAuto is in geen geval aansprakelijkheid voor kosten als gevolg van het niet beschikbaar zijn van een elektrische deelauto.

De website van OnzeAuto wordt zorgvuldig bijgehouden, maar de vermelde kosten zijn in principe indicatief van aard. De kosten dienen ter oriëntatie, op basis waarvan offertes aangevraagd worden, waarin de definitieve prijzen, ook eventueel op basis van aanvullende wensen, worden vermeld. OnzeAuto is niet aansprakelijk voor mogelijke foutieve gegevens in de website.

De auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door OnzeAuto aangeboden oplossingen blijven eigendom van OnzeAuto.

Voor de diensten van OnzeAuto worden gegevens van Hoofdgebruiker en medegebruikers gebruikt. Hierop zijn de privacy voorwaarden van OnzeAuto van toepassing. Hoofdgebruiker is verantwoordelijk voor de toestemming van medegebruikers om deze gegevens te mogen gebruiken.

PRIVACYVERKLARING

Als hoofdgebruiker en gebruiker deel je gegevens met OnzeAuto. Wij gaan daar met de grootst mogelijke zorgvuldigheid mee om, en conformeren ons daarmee aan de privacywetgeving voor persoonsgegevens. In onze uitgebreide privacy verklaring staat beschreven hoe wij omgaan met jouw gegevens.