Particulier Coöperaties Overheid Werkgevers Vastgoed
Zo werkt autodelen Onze initiatieven Nieuws Over ons

VOORWAARDEN EN PRIVACYVERKLARING ONZEAUTO B.V. - 29 OKTOBER 2020

OnzeAuto B.V., kortweg OnzeAuto, biedt een totaaloplossing aan ondernemers en (groepen) particulieren om onder eigen naam elektrische auto’s in een besloten kring van lokale gebruikers te delen. In dit document duiden we deze lokale aanbieders van elektrische auto’s aan als contractant.

De specifieke wensen en behoeften van de contractant zijn bepalend voor de exacte inrichting van het deelinitiatief. OnzeAuto biedt daarvoor een pallet van diensten, variërend van marktverkenning, marktontwikkeling, ondersteuning van ondernemers en (groepen) particulieren bij de vormgeving en inrichting van deelinitiatieven, inclusief wijze van verdeling van lusten en lasten, gebruikersovereenkomsten, voorwaarden, ondersteuning bij de verwerving van deelauto’s met bijbehorende deelverzekering en laadinfrastructuur, de werving en onboarding van lokale gebruikerskringen, het leveren van een digitaal deelsysteem met app en backoffice ten behoeve van het reserveren, openen en sluiten van auto’s en het administreren en verrekenen van ritten, en andere, aanvullende diensten die het gebruik van elektrische deelauto’s kunnen bevorderen.

OnzeAuto wil op deze wijze duurzame mobiliteit voor iedereen bereikbaar en betaalbaar maken.

De website van OnzeAuto biedt bezoekers informatie over onze sociale vorm van duurzaam autodelen. Contractanten hebben de keus om deelauto’s zelf in te brengen en/of deze te leasen via onze partner Leaseplan.

DE WEBSITE - ORIËNTEREN OP HET DELEN VAN ELEKTRISCHE DEELAUTO’S

Via de website www.onzeauto.com kun je je als particulier of ondernemer oriënteren op mogelijkheden om elektrische auto’s te delen. De informatie op de website is zorgvuldig samengesteld, zodat je een goed beeld krijgt van de praktische mogelijkheden, in combinatie met een nauwkeurige raming van de totale kosten en opbrengsten.

We bieden je een dashboard, waarbij je één of meer elektrische auto’s kunt selecteren met een leasetermijn naar keuze en verschillende opties voor het opladen. Daarbij kun je het aantal gebruikers per auto variëren met verschillende vervoersbehoeften. Ook de gewenste gebruikstarieven voor het autodelen kun je aanpassen. Zo creëer je een eigen dashboard met alle kosten en opbrengsten voor het delen van één of meer deelauto’s. Je kunt daarna vrijblijvend per email een offerte aanvragen. OnzeAuto neemt dan contact met je op en samen kunnen we een voorstel uitwerken voor het delen van één of meer elektrische auto’s.

DE AUTO EN DE VERZEKERING

Bij de aanvraag van één of meer leaseauto’s zal onze partner LeasePlan in maximaal 5 werkdagen een voorstel uitwerken, waarbij nader overleg kan plaatsvinden om specifieke wensen en omstandigheden te bespreken. In dit voorstel zijn ook de lease- en verzekeringsvoorwaarden van LeasePlan bijgesloten. Leaseplan maakt voor deze leasevoorwaarden onderscheid tussen Private Lease en Business Leasecontracten. De Private Leasecontracten zijn verbonden aan het Private Lease Keurmerk.

LeasePlan geeft toestemming voor het delen van de leaseauto via OnzeAuto, en daarmee is de auto ook goed verzekerd. In de verzekeringsvoorwaarden gelden enkele vanzelfsprekende uitsluitingen, zoals schade bij gebruik van alcohol of doorrijden na een ongeval. Lees de verzekeringsvoorwaarden daarom goed door.

Acceptatie van de aanbieding van Leaseplan vindt plaats door ondertekening van het leasecontract.

Als je zelf elektrische auto’s inbrengt, kunnen we desgewenst een deelverzekering inbrengen via onze partner Centraal Beheer. Daarin wordt toestemming gegeven voor het delen van de auto via OnzeAuto. Lees in dat geval de verzekeringsvoorwaarden goed door.

HET OPLAADPUNT EN LAADPAS

Ben je geïnteresseerd in een laadpas of een oplaadpunt, dan kun je via onze website een offerte aanvragen bij onze partners Vandebron of Ecotap. Of je kunt je vraag per email aan OnzeAuto voorleggen. Dan nemen wij contact met je op. Voor de installatie vindt eventueel overleg plaats met deze partijen. Er wordt gestreefd naar een standaardoplossing, maar als dit vanwege specifieke omstandigheden niet mogelijk is, wordt een passend voorstel uitgewerkt.

Met de aangevraagde laadpas kun je in binnen- en buitenland laden. De kosten worden automatisch verrekend met de aanvrager van de laadpas.

Acceptatie van de aanbieding voor laadpunt en/of laadpas vindt plaats door ondertekening van de overeenkomst met Vandebron of Ecotap.

HET AUTODELEN

OnzeAuto stuurt op basis van je offerte-aanvraag een voorstel voor het delen van elektrische auto’s, bestaande uit de daarvoor vereiste hardware, software en services. Hiermee kunnen gebruikers de auto reserveren, openen en sluiten en kan de contractant de ritten verrekenen. In samenwerking met haar partner WeGo levert OnzeAuto 24x7 ondersteuning bij het delen van de auto.

De kosten van de hardware, software en services voor het delen van de auto worden door OnzeAuto per maand in rekening gebracht in de vorm van een abonnement. Daardoor heb je als contractant géén eenmalige kosten of investeringen.

Dit abonnement wordt aangegaan voor een vaste periode van 60 maanden dan wel een kortere periode, indien expliciet en vooraf overeengekomen. Het abonnement kan door OnzeAuto of de contractant op elk moment schriftelijk worden opgezegd met een opzegtermijn van de lopende kalendermaand plus twee kalendermaanden. Bij een voortijdige opzegging van het abonnement door de contractant zal door OnzeAuto een extra en eenmalig bedrag in rekening worden gebracht voor iedere maand dat het abonnement eerder wordt opgezegd. Deze afspraken worden in een overeenkomst vastgelegd.

Onze partner WeGo zal de vereiste hardware inbouwen en gedurende de looptijd van de overeenkomst onderhouden. Hierop is gedurende deze looptijd garantie van kracht.

Bij opzegging van het abonnement zal onze partner WeGo de hardware ook weer uitbouwen. De contractant zal hiervoor met OnzeAuto een afspraak maken, minimaal drie weken voordat de auto buiten gebruik geraakt. Als de contractant zich hier niet aan houdt, wordt € 150, ex BTW in rekening gebracht als vergoeding voor de hardware.

Werkzaamheden aan de hardware mogen uitsluitend en alleen met goedkeuring door onze partner WeGo plaatsvinden, en uitsluitend door via WeGo goedgekeurde installateurs. Bij afwijking van deze regel vervalt de garantie, en wordt de dienstverlening (het delen van de auto) onmiddellijk beëindigd. De contractant is in dit geval 250 euro, ex BTW schadevergoeding verschuldigd aan OnzeAuto. Daarnaast houdt OnzeAuto de contractant aansprakelijk voor eventuele schade aan de auto zelf.

Bepaalde functionaliteiten zijn afhankelijk van het aanwezig zijn van een gps-signaal. Daarbij valt o.a. te denken aan een exacte locatiebepaling van het voertuig. Dit gps-signaal valt buiten de invloedsfeer van OnzeAuto.

Bij de inrichting van de deel-software zal OnzeAuto gebruik maken van de door contractant beschikbaar gestelde informatie over de gebruikers, de auto’s en de te gebruiken tarieven. De deelapp is vrij te downloaden in de app store van Android of Apple. Met behulp van een door OnzeAuto verstrekte handleiding kan de contractant zelf de gegevens van gebruikers aanvullen, wijzigen, gebruikers verwijderen of toevoegen.

Aanvullende, incidentele of bijzondere advieswerkzaamheden - al dan niet met inschakeling van specialisten - zullen apart in rekening worden gebracht. Deze aanvullende werkzaamheden zullen uitsluitend worden uitgevoerd nadat contractant hiertoe expliciet een afzonderlijke opdracht heeft verstrekt.

De contractant kan extra diensten afnemen van OnzeAuto, zoals het plaatsen van een auto in een groep of een automatische betaalopdracht en/of incasso van deelritten naar gebruikers. Voor zover mogelijk zullen de kosten van deze diensten in maandelijkse termijnen in rekening worden gebracht. OnzeAuto zal de contractant op de hoogte houden van mogelijke nieuwe diensten, inclusief de bijbehorende condities.

Acceptatie vindt plaats door ondertekening van de overeenkomst met OnzeAuto.

DE AUTO MET ELKAAR DELEN

De contractant sluit met elk van de gebruikers van de deelauto een gebruikersovereenkomst. De contractant ontvangt hiertoe van OnzeAuto een standaardformulier, waarin de gegevens van de contractant en de gebruiker worden opgenomen, plus de geldende tariefafspraken voor het gebruik van de deelauto.

Daarnaast vermeldt de gebruikersovereenkomst standaard afspraken voor het gebruik van de auto. Wij raden de gebruikers aan het formulier en de bijbehorende voorwaarden goed door te nemen, en eventuele onduidelijkheden met de contractant te bespreken.

De contractant verrekent de kosten met alle gebruikers, daarbij ondersteund door de deelsoftware van OnzeAuto. Deze software registreert de gereden kilometers en gereserveerde of de gereden tijd, indien dit langer is. De contractant stuurt op basis daarvan periodiek een betaalopdracht / factuur naar de gebruikers, met verzoek tot betaling.

OnzeAuto biedt de contractant de mogelijkheid om de facturatie en de incasso van de gebruikersbijdragen als dienst van OnzeAuto af te nemen. De contractant hoeft deze administratieve handelingen dan niet zelf uit te voeren. Als een incasso niet slaagt, dan wordt dat aan de contractant gemeld.

Elke gebruiker ontvangt automatisch een overzicht met het gebruik van de deelauto en de verschuldigde betalingen.

Acceptatie vindt plaats door ondertekening van de gebruikersovereenkomst door contractant en de gebruiker.

ALGEMEEN

Voor de betaling voor de diensten van OnzeAuto geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

Voor de diensten van OnzeAuto geldt een directe en beperkte aansprakelijkheid, waarvoor OnzeAuto is verzekerd. OnzeAuto is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, en OnzeAuto is in geen geval aansprakelijkheid voor kosten als gevolg van het niet beschikbaar zijn van een elektrische deelauto.

De website van OnzeAuto wordt zorgvuldig bijgehouden, maar de vermelde kosten zijn in principe indicatief van aard. De kosten dienen ter oriëntatie, op basis waarvan offertes aangevraagd worden, waarin de definitieve prijzen, ook eventueel op basis van aanvullende wensen, worden vermeld. OnzeAuto is niet aansprakelijk voor mogelijke foutieve gegevens in de website.

De auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door OnzeAuto aangeboden oplossingen blijven eigendom van OnzeAuto.

Voor de diensten van OnzeAuto worden gegevens van contractant en medegebruikers gebruikt. Hierop zijn de privacy voorwaarden van OnzeAuto van toepassing.

Acceptatie van deze privacy voorwaarden vindt plaats door ondertekening van de overeenkomst door de contractant. De gebruiker geeft zijn toestemming voor het gebruik van deze gegevens in de gebruikersovereenkomst en bij het installeren van de OnzeAuto deel-app.

PRIVACYVERKLARING

Als contractant en gebruiker deel je gegevens met OnzeAuto. Wij gaan daar met de grootst mogelijke zorgvuldigheid mee om, en conformeren ons daarmee aan de privacywetgeving voor persoonsgegevens. In onze uitgebreide privacyverklaring staat beschreven hoe wij omgaan met deze gegevens. De privacyverklaring staat op onze website.